Ursa

ULTIMELE STIRI

Novatik NATURA | Ţigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Fie că vorbim de un cămin nou sau de renovarea unei locuin...

Mehler Texnologies® se alătură Grupului Freudenberg

Textile în Transformare – este ceea ce facem la Mehler T...

Mehler Texnologies® se alatura Grupului Freudenberg

Hueckelhoven, 12 Mai 2020. Textile in Transformare – este ...

Participă și tu la manifestările expoziționale home & deco ale anului 2020

În perioada 2 – 5 aprilie 2020, în cadrul Centrului Expo...

Novatik NATURA – o noua generație de țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Compania Novatik lansează un nou produs în gama sistemelor...

BIFE-SIM dezvăluie tendințele 2019/2020 în mobilier și design interior!

BIFE-SIM 2019, târg internațional de mobilă, echipamente ...
Reabilitarea acoperișului materiale, execuție, garanție

Invelitori » Invelitori istorice | 09 octombrie 2020

 

Mergem înainte cu seria de articole dedicate reabilitării aco­pe­rișurilor, deoarece consta­tăm în continuare că unele lucrări se fac empiric, cu multe improvizații, fără ca beneficiarul să fie conștient că este vorba de o lucrare de cons­trucții ca oricare alta, care se su­pune normelor și normativelor în domeniu. Lucrurile sunt cu atât mai grave când este vorba despre locuințe unifamiliale, unde se amenajează mansarde pe prin­cipiul „nu contează ce fac la mine acasă și oricum nu mă vede ni­meni”. Revenim așadar la Ghidul privind reabilitarea utilitară și func­țională a acoperișurilor la clădirile existente, din care extragem unele aspecte importante pentru bene­ficiari, dar și pentru montatori, care nu țin cont totdeauna de carac­terul obli­gatoriu al unor prevederi. Între normative și dorințele clien­tului, montatorul este bine să aibă grijă să le respecte prioritar pe cele din urmă, pentru că acestea îl vor „acoperi”, atât în fața autorităților, cât și în fața clientului, care nu reu­șește totdeauna să se facă înțeles... 

Ce materiale folosim la masardare

Transformarea unui pod de aco­periș cu pantă mare în mansardă, fără intervenții constructive majore, impu­ne câteva condiții particulare, în func­ție de tipul planșelui peste ultimul nivel.

În cazul în care planșeul peste ultimul nivel este din lemn, sunt ne­cesare:

n realizarea protecției biocide și ignifugarea elementelor din lemn ale planșeului (grinzi, grinzișoare, dușumea oarbă etc.), inclusiv tratarea anti­pu­trezire a capetelor grinzilor din lemn în­castrate în pereții de zidărie sau beton;

·         realizarea unui tavan din plăci din gips-carton, plăci celulozice aglomerate, lam­briu din lemn etc., peste care se prevede, după caz, o umplutura cu rol de izolație termică și/sau fonică din vată minerală (minim 60 kg/m3), pozată pe folie cu rol de barieră contra vaporilor de apă, inclusiv prevederea traseelor insta­lației electrice;

·         realizarea unei dușumele oarbe și a unei pardoseli într-o alcătuire care să asigure izolația acustică necesară, atât pentru zgomotul aerian, cât și la zgo­motul de impact, în cazul mansardelor.

·         În cazul în care planșeul peste ultimul nivel este din beton armat (monolit sau din elemente prefabricate), se prevede:

·         refacerea instalației electrice;

·         prevederea pe planșeul eventual consolidat, după caz, a unui strat termoizolant (din EPS, PUR, PIR etc.) și/sau a unor membrane sau plăci de ate­nuare a zgomotului de impact;

·         realizarea stratului de uzură a pardoselii aplicat pe dușumeaua oarbă, pe plăcile fibrolemnoase sau pe o șapă slab armată. Pentru asigurarea accesului, a cir­cu­lației către mansardă dinspre etajul inferior, se impun următoarele:

·         prevederea unei scări de acces, dimensionată corespunzător fluxului de circulație, într-o soluție ușoară (lemn, metal etc.) în cazul clădirilor/spațiilor unifamiliale;

·         continuarea scării existente în no­durile de circulație verticală a clădirilor cu funcționalitate colectivă (locuințe colective, birouri etc.), care vor fi dotate cu elementele specifice privind se­cu­ritatea la incendiu (guri de ven­tilație, trape pentru desfumare, uși, hidranți), în conformitate cu regle­mentările tehnice aplicabile domeniului.

De asemenea, la alcătuirea aco­perișului, cu menținerea conformării și a gabaritelor existente, se impun:

·         protecția biocidă și ignifugarea ele­mentelor structurale din lemn ale șar­­pantei acoperișului (popi, grinzi, că­priori, astereală, rigle) sau protecția anti­­coro­zivă a elementelor metalice (în cazul șarpantelor din metal, beton armat-metal, metal-lemn);

·         prevederea golurilor pentru ele­mentele de iluminare, ventilare, acces etc., prevăzute în planul învelitorii și detalierea acestora;

·         repararea sau înlocuirea învelitorii (cu prevederea unei folii anticondens);

·         prevederea unei termoizolații între căpriori și/sau pe intradosul acestora, de regulă cu plăci sau saltele din vată minerală prevăzute la partea inferioară cu o folie cu rol de barieră contra va­porilor; grosimea totală a termo­izolației va fi stabilită în funcție de valoarea mi­nimă, normată pentru acoperiș, a re­­zis­­­tenței termice corectate (rezistență ce ține cont de efectul de punte termică al căpriorilor);

·         prevederea sistemului interior de com­­partimentare (pereți parțiali, pla­fon) cu panouri din gips-carton, plă­ci fibrolemnoase, lambriuri etc., inclusiv includerea traseelor de instalații.
Anvelopa verticală

În cazul în care este necesară o anvelopă verticală, se poate opta pentru una dintre următoarele variante:

·         zidărie portantă sau de um­plu­tu­ră (termoizolată și/sau ter­­mo­izolantă), cu sau fără centuri și stâl­pișori din beton armat, prevăzută pe conturul și în planul anvelopei ver­ti­cale a clădirii existente;

·         pereți exteriori ușori multistrat, în diverse soluții conceptuale (ventilați sau compacți), cu elemente rezistente din lemn, metal sau lemn-metal (care, după caz, pot fi concepute a susține și acoperișul).

Există însă situații în care avem nevoie de mai mult spațiu și dorim să ridicăm practic acoperișul, în con­for­mitate cu un proiect. Când acoperișul existent este liftat până la o altă cotă, aducerea șarpantei la cota din proiect presupune: decuplarea ansamblului existent de la elementele suport (în baza unei documentații tehnice spe­cifice), asigurarea lui, liftarea la cota stabilită, fixarea provizorie și, după executarea elementelor structurale de susținere, repoziționarea și fixarea defi­nitivă la cota finală. Este o operațiune relativ dificilă, care presupune soluții tehnice speciale. 

Siguranța pe primul loc

Edificarea unui acoperiș nou cons­tituie obiectul unei documentații spe­cifice privind dezafectarea ele­mentelor existente, amenajarea ele­mentului­/elementelor su­port, con­­ceperea noului acoperiș și le­gă­tura din­tre acesta și suport. Condițiile pri­vind secu­ri­tatea­/sigu­ranța în utilizare la conceperea de noi acoperișuri cu pantă presupun:

·         la clădirile situate adiacent cir­cula­ției publice (alei ca­ro­­sa­bile­­ /pie­­tonale), se recomandă ca în­­ve­li­torile cu pantă spre circulația pu­bli­că, să fie de tip ușor (tablă plană, panouri profilate sau profilat-am­butisate din tablă sau din alte ma­­­teriale, șindrile bitumate, mem­bra­ne bitumate); toate trebuie să dispună de elementele anexe și ac­ce­sorii, an­co­rate/fixate, pentru prevenirea alunecării elementelor de învelitoare de la înălțime; în cazul învelitorilor cu elemente grele (țigle, olane), acestea vor fi ancorate/fixate cu elemente spe­cifice (agrafe, sârme, șuruburi, cuie etc.), tratate anticoroziv;

·         toate tipurile de acoperișuri vor fi prevăzute cu elemente de acces și cu elemente de siguranță la circulația oca­zională (podine, scări în lungul pantei, elemente pentru fixarea corzilor de asigurare etc.);

·         clădirile vor fi echipate cu insta­lații de protecție împotriva trăznetului, proiectate conform reglementărilor tehnice specifice. 

Dacă vrem acoperiș terasă...

Transformarea unui acoperiș cu pantă sau a unui acoperiș tip terasă, într-un acoperiș terasă circulabilă și/sau plantată trebuie să respecte de asemenea o serie de condiții.

Dacă este vorba de un planșeu din lemn sau din beton armat, se poate prevedea o pantă de sub 2% la terasele circulabile, respectiv o pantă de 2% - 8% la terase verzi. Planșeul din lemn trebuie ignifugat și trata cu produse biocide. Pentru a nu se produce stagnări de apă pe suprafața circulabilă, se recomandă ca terasele circulabile să fie prevăzute cu dale sau elemente de pardoseală pentru exterior, montate pe elemente suport reglabile. Un acoperiș terasă va avea nevoie și de un sistem ter­mo­izolant, prevăzut deasupra planșeului, rea­lizat din plăci termoizolante se­mir­i­gide aplicate, lipite continuu sau discontinuu, pozate flotant sau fixate mecanic. Aceasta se realizează după intercalarea unei membrane cu rol de barieră contra vaporilor, fixată mecanic și/sau lipită, între grinzile planșeului, deasupra unui plafon suspendat și a unei folii cu rol de barieră contra vaporilor, realizat cu plăci sau saltele din vată minerală. Termoizolarea poate fi executată deasupra sau dedesubtul planșeului, astfel încât grosimile însumate să totalizeze grosimea ne­cesară asigurării rezistenței minime la transfer termic.
Hidroizolația va fi realizată cu mem­bra­ne hidroizolante, iar stratul de circulație și uzură al terasei va fi pre­văzut fie din dale de beton mozaicat, fie din plăci de pardoseală pentru exterior, montate pe elemente suport-distanțier reglabile (aplicate direct pe hidro­izolație), fie din dale pozate în pat de nisip aplicate pe strat din geotextil (în cazul teraselor cu circulație redusă și cu suport rigid în pantă). Dacă vorbim de o terasă verde, se vor respecta pre­ve­derile reglementării tehnice refe­ritoare la proiectarea și executarea aco­pe­rișurilor verzi la clădiri noi și existente.

Alte aspecte care trebuie men­țio­nate țin de siguranța în exploatare. Este necesar un parapet cu înălțime adec­vată, conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare, și după caz de ecrane perimetrale de protecție la vânt -  panouri ușoare din materiale translu­cide sau transparente (sticlă securizată, panouri polimerice) sau elemente traforate. 

Legislația ne obligă

Executarea lucrărilor se va desfășura conform legislației în construcții în vigoare, executantul asigurând același nivel al calității, cu personal calificat în domeniu, cu responsabili tehnici atestați și măsuri optime de siguranță a muncii, cu recepția lucrării conform regulamentului. Mai trebuie spus aici că pentru terase cu pantă de până la 7%, la recepție se vor face probe de etanșeitate prin inundarea cu apă, timp de 72 ore, conform prevederilor din regle­mentarea tehnică privind verifi­carea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

Se recomandă ca lucrările de inter­venții la acoperișuri să se desfășoare în sezonul cald (uscat), cu prevederea mă­surilor ce se impun împotriva afec­tării de către intemperii a nivelurilor inferioare ale clădirii. Lucrările exte­rioare se vor desfășura în condiții normale, fără vânturi puternice, ploaie sau ninsoare, la temperaturi pozitive (peste +5ºC).

În cazul lucrărilor ce se desfășoară fără dezafectarea temporară a func­ționalității clădirii existente, se vor lua mă­surile necesare de protecție și sigu­ranță a utilizatorilor: protecția spațiilor interioare împotriva intemperiilor, pro­tecția căilor de acces și, după caz, a perimetrului circulabil din jurul cons­trucției.

La întreruperea lucrărilor pe timp limitat sau mai îndelungat, se vor lua măsurile de protecție a construcției (spații inferioare, zone decopertate, materiale perisabile etc.) și conservarea lucrărilor de execuție în desfășurare. Depozitarea elementelor și materialelor grele se va face pe suprafețe asigurate din punct de vedere al capacității portante (se vor depozita dispersat), iar mate­rialele perisabile la umezire (ciment, elemente din lemn, plăci de gips-carton, materiale termoizolante) vor fi permanent protejate împotriva apei, asigurându-se totodată ventilația, pentru a se preveni condensul.

De asemenea, se vor respecta condițiile de siguranță la montarea și utilizarea schelelor și a mijloacelor de ridicat, se vor lua măsurile ce se impun privind îndepărtarea materialelor de­molate și deșeurilor și sortarea aces­tora pe categorii de produse în vederea reci­clării. Dispozitivele, utilajele, uneltele acționate electric vor fi împământate și alimentate prin conductori continui asigurați și racordați la tablouri elec­trice verificate, împământate.

Desigur, instructajele echipelor de executanți sunt obligatorii pentru antreprenor.

Mulți beneficiari sunt interesați de garanția oferită, iar aici lucurile sunt împărțite. Perioada de garanție a materialelor/produselor până la pu­nerea în operă și/sau după punerea în operă a acestora este declarată de către fabricant, iar garanția de bună execuție a lucrărilor este stipulată în contractul încheiat între beneficiar și executant. Durabilitatea apreciată de utilizare a unei părți, a unor elemente sau a construcției este corelată cu materialele folosite, soluția aleasă la proiectare și modul de execuție (dar și cu condițiile de exploatare și întreținere) – iată de ce acesta este un subiect permanent controversat.

 


150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri