Ursa

ULTIMELE STIRI

Câștigătorii celei de-a treia ediții regionale Bringing Light to Life 2020 Architectural

Pe 25 martie 2020, în cadrul unei ceremonii online, VELUX a...

Novatik NATURA | Ţigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Fie că vorbim de un cămin nou sau de renovarea unei locuin...

Mehler Texnologies® se alătură Grupului Freudenberg

Textile în Transformare – este ceea ce facem la Mehler T...

Mehler Texnologies® se alatura Grupului Freudenberg

Hueckelhoven, 12 Mai 2020. Textile in Transformare – este ...

Participă și tu la manifestările expoziționale home & deco ale anului 2020

În perioada 2 – 5 aprilie 2020, în cadrul Centrului Expo...

Novatik NATURA – o noua generație de țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică

Compania Novatik lansează un nou produs în gama sistemelor...

BIFE-SIM dezvăluie tendințele 2019/2020 în mobilier și design interior!

BIFE-SIM 2019, târg internațional de mobilă, echipamente ...
Rolul acoperișului cu șarpantă în contextul reprezentat de construcțiile nZEB - Asist. Dr. Arh. Radu SFINTEŞ

Termoizolatii » Termoizolatii | 28 aprilie 2021

 

nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings – clădire cu consum de energie aproape egal cu zero) reprezintă, în acest moment, un subiect extrem de intens discutat în domeniul construcțiilor, ca urmare a intrării în vigoare a legii nr. 101/2020 (legea care modifică și completează legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor). Pe scurt, este vorba despre faptul că diferența dintre cantitatea de energie consumată de o clădire și cantitatea de energie produsă din surse regenerabile trebuie să fie aproape egală cu zero. În acest articol dorim să prezentăm câteva dintre avantajele acoperișurilor în șarpantă în context NZEB. Cu toate că sunt mulți factori de luat în considerare în fazele de proiectare, execuție, sau de utilizare într-o construcție cu un anumit tip de închidere la partea superioară (acoperire în terasă sau în șarpantă), având în vedere specificul arhitecturii tradiționale românești, dar și utilizarea la scară largă a acoperișului în șarpantă în România, un astfel de subiect este de interes în contextul noilor reglementări.

 

Simplificând foarte mult discuția referitoare la noile cerințe nZEB la nivelul construcției, totul se poate reduce la diferența dintre energia con­sumată și energia produsă de către sis­temele de producere a energiei din surse regenerabile (SER), care trebuie să fie cât mai apropiată de valoarea zero. Măsuri de reducere a cantității de energie consumată pentru buna funcționare a unui spațiu interior au fost aplicate de către proprietari și înainte de aceste prevederi, nu neapărat datorită efectelor benefice la scară globală, ci mai degrabă din punct de vedere financiar: termo­izolare – consum mai mic pentru în­călzire – recuperarea investiției (câștig pe termen lung).

În acest context general, producerea de energie și aplicarea cerințelor nZEB reprezintă o investiție destul de cos­ti­sitoare care trebuie să intre pe circuitul prezentat, soluția de principiu fiind ase­mănătoare: instalare – producție – re­cuperarea investiției (câștig pe ter­men lung). Timpul de recuperare a in­ves­tiției variază între cele două sche­me, fapt ce în general complică discuția, dar parte din aspectele pre­zen­tate în continuare subliniază apli­cabilitatea so­luțiilor nZEB prin valori­ficarea unor elemente date comune.

După cum se poate observa din schema anterioară, în cazul nZEB pri­mul pas este reprezentat de instalarea SER, iar acest prim pas se poate realiza utilizând acoperișul în șarpantă. Planul înclinat reprezentat de șarpantă poate să ser­vească drept suport pentru sis­temele de producere de energie din surse regenerabile.

Astfel, investiția inițială în montarea acestui sistem nu ar include costuri suplimentare pentru confecția de structuri metalice suport, pentru ame­najarea unei suprafețe din teren pentru montarea la sol a panourilor, pentru ame­najarea terenului astfel încât vege­tația existentă să nu umbrească pa­­nourile etc. Cu alte cuvinte, încă din faza de proiectare a unui acoperiș în șarpantă ar trebui să ne folosim la maximum de suprafața acestuia pentru pro­ducerea de energie termică sau electrică, cu res­pectarea unor reguli simple (cunos­cute de proiectanți) privind: pozi­ționarea corespunzătoare a acoperișului în func­ție de punctele cardinale, pre­vederea pantei acoperișului astfel încât să cores­pundă cerințelor impuse de sis­temele de producere de energie, proiectarea și executarea de soluții de acces facil și curățare la nivelul sistemelor de încăl­zire/producere de energie electrică ba­za­te pe energia regenerabilă. Chiar și construcțiile existente pot fi trans­formate în clădiri nZEB, soluția utilizării aco­perișului drept suport pentru sis­temele de producere de energie putând fi apli­cată și în cazul con­strucțiilor exis­tente, atâta timp cât acesta suportă­ noua încărcare. Oricum, mă­surile de reducere a consumului de ener­gie prin soluții exterioare ar trebui completate de mă­suri aplicate în interiorul construcției.

Reducerea consumului de energie prin lucrări realizate la interior, cu rol în îmbunătățirea caracteristicilor termice ale anvelopantei clădirii, este de ase­menea un subiect important de dezbătut și relativ ușor de implementat la nivelul acoperișului în contextul clădirilor nZEB noi sau a celor existente, adaptate. Termoizolarea acoperișului în șarpantă, în cazul podurilor sau a man­sardelor, se poate realiza în general cu ușurință, cu materiale accesibile, care permit uneori instalarea în sistemul Do it yourself (DIY). Pe piață există o gamă variată de produse termoizolante cu caracteristici diferite (termoizolații moi, rigide, în stare umedă sau uscată etc.), care pot să vină ca o completare la sistemul constructiv utilizat, singura problemă fiind aceea a alegerii unui sistem adecvat nevoilor și cerințelor.

În cazul unei mansarde, existența sis­temului structural al șarpantei re­­pre­zintă o oportunitate pentru ter­mo­izolare de care trebuie să ne folosim pentru a reduce cât mai puțin înălțimea liberă a spațiului interior: materialul termoizolant ar putea fi introdus între căpriori (în funcție de dimensiunea căpriorilor și de materialul termoizolant utilizat). În cazul unui pod, termo­izo­larea se realizează în plan orizontal, direct peste elementul de separare dintre pod și spațiul încălzit de de­desubt, lucrarea având un grad scăzut de complexitate. Această relativă ușu­rință în punerea în operă a termoizolării poate să determine un proprietar să lucreze singur, economiile la care se ajunge în mod direct (prin anularea cos­tului manoperei) și indirect (prin re­ducerea cantității de energie necesară pentru încălzirea acelui spațiu) putând fi redirecționate spre producerea de energie. Deși partea economică nu re­prezintă componenta esențială în stra­tegia nZEB, în cele din urmă, pentru utilizatorul final (proprietarul) balanța dintre valoarea investiției și valoarea energiei produse pe o anumită perioadă de timp trebuie să încline mereu în favoarea ultimei (recuperarea investiției să se facă într-un termen decent).

Dacă tot am prezentat soluții pentru reducerea costurilor și posibila reinvestire a acestora în SER, trebuie menționat totodată că utilizarea anumitor produse disponibile pe piață poate să ajute su­pli­mentar la reducerea costurilor inves­tiției în acoperiș. Fără a ține cont în aceste rânduri de aspecte esențiale de natură arhitecturală referitoare la specificul unei anumite zone din România (nefăcând obiectul discuției), putem lua în calcul panourile termoizolante drept soluție eficientă de anvelopare cu un număr redus de etape constructive (ceea ce se traduce printr-o reducere a costurilor legate de manoperă, a timpului de exe­cuție și a materialelor utilizate). Ca orice soluție aplicabilă la nivelul unei șarpante, aceasta are puncte tari (cele prezentate anterior), dar și puncte slabe reprezentate de imaginea învelitorii dictată de: lipsa de varietate a panourilor ce pot fi folosite din punct de vedere al materialului sau gamei de culori limitată (bazată pe o eficien­ti­zare a procesului de producție), de nevoia adaptării sistemului constructiv al șar­pantei la cerințele impuse de producător etc.

La nivelul utilizatorului final, nZEB re­pre­zintă, dincolo de aspectele legale, o declarație a proprietarului că înțelege im­portanța reducerii consumului de energie din surse neregenerabile și că, prin acest pas mic, poate ajuta la reducerea efectelor globale. Valoarea financiară suportată de proprietar pentru echiparea construcției cu sisteme de producere de energie din surse regenerabile trebuie sa fie percepută nu neapărat drept un cost suplimentar, ci mai degrabă drept o investiție pe termen mediu-lung, care are potențialul de a reduce din costurile ulterioare cu men­ți­nerea construcției în parametri optimi desfășurării activităților din spațiul inte­rior. În tot ansamblul de măsuri ce trebuie să fie luate spre realizarea unei case nZEB, acoperișul în șarpantă poate avea un rol important în menținerea unui echilibru la nivelul valorii totale de investiție.

150 de ani alaturi de profesionistii in acoperisuri